Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Informacje ogólne

1. Magdalena Durasiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Magdalena Durasiewicz Napędzamy do zmiany, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą ul. Zwycięstwa 10, 44-100 Gliwice, NIP 627-272-51-28, adres e-mail: napedzamydozmiany@gmail.com (zwana dalej „Usługodawcą”) – właściciel i administrator serwisu internetowego umieszczonego w domenie: www.napedzamydozmiany.pl:

 1. zapewnia bezpieczeństwo korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu
 2. szanuje prawo Użytkowników korzystających z usług Serwisu (dalej: „Użytkownicy”) do ochrony ich prywatności.
 3. dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych.

2. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz 922) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).

3. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.

4. Dane osobowe udostępniane przez Użytkowników mogą stanowić zbiór danych osobowych, podlegający restrykcjom wynikającym z Ustawy, w tym obowiązkowi rejestracji przez Usługodawcę zbioru danych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Niniejszy dokument określa zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Użytkownikach, w tym ich danych osobowych.

II. Usługodawca zbiera i wykorzystuje następujące informacje i dane dotyczące Usługobiorców:

 1. Dane osobowe Użytkowników.

Usługodawca prowadząc Serwis i świadcząc za jego pośrednictwem usługi (dalej: „Usługi”), o których mowa w Regulaminie korzystania z Serwisu (dalej: „Regulamin”) zbiera i przetwarza dane dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi, w zakresie i celu niezbędnym do realizacji określonych Usług, wskazanych na stronach Serwisu.

Zgodnie z właściwością Usług wymagających podania przez Użytkownika jego danych osobowych oraz sposobu ich rozliczenia (w zakresie w jakim są odpłatne), może być niezbędne podanie przez Użytkownika w szczególności następujących dotyczących go danych:

 1. Nazwisko i imiona Użytkownika;
 2. Adres poczty elektronicznej;
 3. Numer telefonu;
 4. Numer NIP.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak może być konieczne do korzystania z niektórych Usług, w tym Rejestracji w Serwisie przez Usługobiorcę (gdy jest to wymagane zgodnie z Regulaminem), a także do składania przez Usługobiorcę zamówień na niektóre Usługi.

 1. Pliki „cookies”.

Usługodawca może stosować mechanizm plików „cookies”, w czasie gdy Użytkownik odwiedza stronę www Serwisu. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte na stronach internetowych Serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera (Użytkownik jest anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika.

Są to informacje zapisywane przez serwer Usługobiorcy na komputerze Użytkownika,
które serwer Usługobiorcy może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera Użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników
i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu.

Usługodawca może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu Użytkowników w Serwisie, a także pomiędzy Serwisem a współpracującymi z Usługodawcą innymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji
w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego Urządzenia końcowego. Jednakże wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” przez Użytkownika
w swojej przeglądarce (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia
w korzystaniu z Serwisu. Jednocześnie Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Serwisu.

III. Zasady udostępniania danych osobowych Użytkowników innym podmiotom.

 1. Usługodawca gromadzi dane Użytkowników przede wszystkim w celu realizacji Usług. Zastrzega sobie jednak prawo do przekazywania danych swoim partnerom, chcącym zaoferować dodatkowe produkty Użytkownikom, jednak z zachowaniem przepisów ustawy
  o ochronie danych osobowych, tj. wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przekazanie tym podmiotom danych osobowych i otrzymywanie od nich materiałów reklamowych i informacji handlowych drogą elektroniczną.
 2. Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych przez osoby trzecie, a także przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, jest zawsze uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika, która może być cofnięta. Każdy Użytkownik ma też prawo do rezygnacji z otrzymywania wysyłanych przez Usługodawcę listów elektronicznych.

IV Zabezpieczenia danych osobowych stosowane przez Usługodawcę.

 1. Wszelkie dane osobowe pobierane od Użytkowników przesyłane są do systemu za pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym.
 2. Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane na serwerze Usługodawcy są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Jedynymi osobami uprawnionymi do dostępu do tych danych i ich przetwarzania są pracownicy lub współpracownicy odpowiednio przeszkoleni przez Usługodawcę, właściciela Serwisu.

V. Prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawienia i żądania usunięcia.

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także prawo do żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia z prowadzonego przez Usługodawcę zbioru. Usunięcie z bazy danych informacji o Użytkowniku, z zachowaniem jednak dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami księgowymi polskiego prawa, a także z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, jest możliwe po przesłaniu maila na adres e-mail określony w części I ust. 1 niniejszej Polityki prywatności, lub za pośrednictwem strony Serwisu.
 2. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika w szczególności, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Usługodawcy z tytułu świadczenia na jego rzecz Usług płatnych lub gdy Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 3. Dane Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Użytkownika wymaganą zgodnie z obowiązującymi przepisami dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.

VI. Dodatkowe Informacje.

 1. Usługodawca zamieszcza na stronach swoich serwisów odnośniki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty, niezależne od Usługodawcy.
 2. Usługodawca może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję skierowaną do Użytkownika, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia i udoskonalać Usługi. Adres e-mail Użytkownika może zostać użyty do nawiązania z nim kontaktu w sprawie Usług świadczonych przez Usługodawcę.

VII. Zmiana Polityki prywatności.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie. W stosunku do Użytkowników obowiązuje aktualna Polityka Prywatności dostępna na stronach Serwisu.